1. DEFINICJE
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
 3. LISTA ZAUFANYCH PARTNERÓW
 4. OKRES (RETENCJA) PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 7. DANE KONTAKTOWE

Polityka prywatności w serwisach firmy Fable Inside

 1. Definicje

  1. Administrator - Fable Inside Piotr Gnys z siedzibą w Baninie, NIP 5842669309. Kontaktowy adres e-mail: @.
  2. Zaufani Partnerzy - podmioty z którymi współpracuje Administrator w celach wykonywania usług (firmy hostingowe, dostawcy systemów komentarzy, systemów analiz, systemów reklamowych).
  3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem jednym z adresów:
   • hmt.pl
   • ps-plus.pl
   • gameswithgold.pl
   • n-switch.pl
   • gmclan.org
   • gnysek.pl
   • blog.gnysek.pl
   • code.gnysek.pl
   • fableinside.com
   • gmapi.gnysek.pl
   • almora.pl
   • nintenfree.com
   • gameswithgold.net
   • psplusinfo.com
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

  1. W ramach korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, Administrator zbiera dane zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
  2. Podstawą przetwarzania danych są przepisy: art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (wymagana przez prawo), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
  3. Rodzaje zapisywanych i przetwarzanych danych:
   1. adres email;
   2. pseudonim;
   3. miejscowość zamieszkania;
   4. data urodzenia i wiek;
   5. Informacje w plikach "cookies" i "local storage", w tym identyfikator sesji, klucz automatycznego logowania do konta Użytkownika, zaszyfrowane algorytmem jednostronnym hasło Użytkownika, preferencje i zapamiętane ustawienia Serwisu użytkownika;
   6. Logi dostępowe - adres IP, nazwa przeglądarki, adresy URL odwiedzone przez użytkownika, godzinę i czas wykonywania tych akcji.
   7. Dodane w Serwisie treści (komentarze, wpisy na forum, wpisy w shoutboxie, artykuły i recenzje, itp.)
  4. Dane osobowe nigdy nie są przekazywane podmiotom trzecim ani Partnerom Zaufanym.
  5. Niektórzy nasi Partnerzy Zaufani (Disqus) mogą wymagać podania danych osobowych potrzebnych do działania ich usług. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim ani nie ma dostępu do danych osobowych tych podmiotów. Wszelkie dane osobowe w Serwisie Administratora są dostępne tylko dla podmiotu, który o te dane prosił i otrzymał zgodę na ich przetwarzanie.
  6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  7. Administrator zobowiązuje się na nieudostępnianie (wyświetlanie) adresu email publicznie w ramach Serwisu. Pozostałe dane osobowe będą dostępne dla wszystkich Użytkowników serwisu. Dane technologiczne (IP, hasło, preferencje) są dostępne tylko dla administratora, a dane technologiczne w plikach cookies zapisane są jedynie na urządzeniu Użytkownika. Wszelkie inne dane podane przez Użytkownika, których podania Administrator nie wymagał, zostają podane na własną odpowiedzialność i będą widoczne publicznie dla innych osób, Administrator zrzeka się więc odpowiedzialności względem tych danych. Użytkownik może jednak wciaż żądać ich usunięcia z nośników danych Administratora.
  8. Użytkownik odpowiada za dostęp osób trzecich do swoich urządzeń końcowych (komputer, tablet, telefon) i ewentualny wyciek danych osobowych z tych urządzeń. Administrator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wyciek danych po stronie użytkownika.
 3. Lista zaufanych partnerów

  1. Administrator współpracuje z następującymi Zaufanymi Partnerami w ramach usług Serwisu:
   • Google Analytics - w celu agregacji i statystych danych odwiedzających, w tym źródeł odwiedzin i czasu spędzonego w witrynie, oraz zachowań.
   • Google AdSense - w celu wyświetlania reklam kontekstowych (na podstawie treści). Google Adsense może wyświetlać reklamy na podstawie danych zebranych od użytkownika po swojej stronie, zgodnie ze swoją polityką prywatności - https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
   • Facebook - w celu wyświetlenia przycisków "Lubię to"
   • Disqus - system komentarzy
   • Discord - system czatu
 4. OKRES (RETENCJA) PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe są przetrzymywane przez cały okres świadczenia usługi wzglęem Użytkownika, chyba, że prawo (np. podatkowe) stanowi inaczej i wymaga przetrzymywania ich przez określoną ilość czasu nawet po wycofaniu zgody na ich pzetwarzanie.
  2. Okres przetrzymywania może zostać wydłużony ponad wymagany prawem, w przypadku gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, do czasu zakończenia (lub uprawomocnienia) roszczeń.
  3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  4. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  5. Okresu przetwarzania danych osobowych naszych Zaufanych Partnerów i możliwości wcześniejszego zakończenia tego przetwarzania, należy szukać w Polityce Prywatności po stronie Zaufanego Partnera. Jeżeli Zaufany Partner umożliwia Administratorowi ustalić okres retencji danych, Administrator zawsze ustawia najdłuższy możliwy czas, w celu maksymalnego zoptymalizowania korzyści wynikających ze współpracy z Zaufanym Partnerem.
  6. Niektóre dane (treści) mogą być kasowane wcześniej ze względu na łamanie regulaminów lub prawa, bądź zamknięcia serwisu. Zamknięcie serwisu oznacza wykasowanie danych osobowych i wszelkich baz danych dotyczących Serwisu, które Administrator posiadał.
 5. Prawa użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo do informacji o przetwarzaniu (wglądu), aktualiazcji (edycji), uzyskania kopii, przenoszenia (eksportu), ograniczenia przetwarzania (usunięcia nieobowiązkowych/zbędnych do wykonywania usługi danych osobowych) i wycofania zgody na przetwarzanie (usunięcie) - względem swoich danych osobowych.
   1. Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw, można złożyć drogą mailową na @. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie.
   2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
   3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
   4. Przenoszenie danych (eksport) odbywa się w formacie CSV/XML/JSON.
   5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek. Użytkownik musi zapewnić wolne miejsce na swojej skrzynce w celu odebrania danych.
  2. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  3. Administrator odpowiada za bieżące utrzymanie i aktualizację kodu serwisów, aby uniemożliwić wyciek danych osobowych. Za bezpośrednie działanie zabezpieczeń po stronie serwera odpowiadają firmy hostujące usługi Administratora, tj.: hekko.pl, ovh.pl lub mydevil.net.
  4. Dane mogą być przetrzymywane lokalnie na komputerach należących do administratora strony, ale nie będą udostępniane jego pracownikom. W przypadku udostępniania pracownikom najpierw nastąpi "zaczernienie danych" losowymi danymi/jednostronnym haszowaniem, aby niemożliwe było uzyskanie powiązania danych osobowych z Użytkownikiem.
 7. DANE KONTAKTOWE

  Kontakt z Administratorem danych możliwy jest poprzez adres @

Ostatnia zmiana: 24.05.2018